SWA-SOFTECH TEAM

"Unity is strength. . . when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved." --Mattie Stepanek

Alok Pandey

Nikita Gupta

Ajay Vishwakarma

Alok Pandey

Nihal Tiwari

Rashmi Srivastava

Priya Jain

Piyush Sahgal

Shubham Tiwari

Deepak Sharma

Vivek Kushwaha

Sadanand

Ashutosh Sharma

Rohan Kumar

Abhishek

Aman Singh

Anuj Singh

Satakshi Singh

Diksha

Vaibhav Gupta

Deepak Vishwakarma

Suraj

Vartika

Jai Krishna Verma

Atul Kumar Maurya